TERMET

EN PL

O projekcie

Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” jest projektem konkursowym nr POIG.01.01.02-00-097/09 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.


Celem bezpośrednim projektu TERMET jest opracowanie, wytworzenie i przedstawienie do komercjalizacji nowych materiałów konstrukcyjnych.


Realizacja tego celu będzie polegać na opracowaniu podstaw technologicznych nowoczesnych metod spiekania, warstwowania przestrzennego i infiltracji, dzięki czemu możliwe będzie wytworzenie materiałów kompozytowych i międzymetalicznych o kontrolowanych właściwościach cieplnych, które staną się podstawą do wytworzenia nowych produktów o lepszych cechach funkcjonalnych.

Obszary zastosowania nowo wytworzonych materiałów przewiduje się w nowoczesnych gałęziach gospodarki jak elektronika czy fotonika a także w energetyce, mechanice precyzyjnej i transporcie. Obecnie największe nadzieje na radykalną poprawę przewodnictwa cieplnego oraz spełnienie innych wymagań odnośnie do materiałów na aplikacje związane z zarządzaniem ciepłem wiąże się z materiałami kompozytowymi. Materiały tego typu pozwalają na spełnienie wymagań, których nie spełnia żaden dostępny materiał jednorodny. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem kompozytów ceramiczno metalicznych oraz kompozytów o osnowie metalicznej wypełnionej aktywnymi czynnikami chłodzącymi.

Prace badawcze skoncentrują się na czterech technologiach bazowych:Oryginalnym podejściem jest koncepcja kształtowania właściwości materiałów w oparciu o nowoczesne metody optymalizacji struktury materiałów kompozytowych w skali od nano- do mikrometrycznej.

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska